Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

KUŠNIERSKA BRÁNA 349/2, KEŽMAROK, tel.: 052/4523040, E-mail: sekretariat@soskezmarok.sk

Get Adobe Flash player

Prekladač

Kontakty

Kritériá k prijímaciemu konaniu na denné štúdium pre školský rok 2020/2021 a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium

Riaditeľ Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok v súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje tieto kritériá a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

 1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok prijme v 1. kole prijímacieho konania žiakov, ktorí absolvujú prijímaciu skúšku testovou formou z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVVŠ SR:

do 4-ročných študijných odborov (ISCED – 3A), kde žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie:

kód a názov odboru                                                                                                                 počet žiakov                 prijímacia skúška

4243 M mechanizácia pôdohospodárstva                                                                                9                                    SJL          BIO

4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba        9                                     SJL          BIO

4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment                                            9                                     SJL          BIO

2682 K mechanik počítačových sietí                                                                                        9                                     SJL          MAT

2868 K technik spracovania plastov                                                                                        8                                     SJL          MAT

Celkom:                                                                                                                                     44 žiakov

do 3-ročných a 4-ročných učebných odborov (ISCED – 3C), kde žiak získa stredné odborné vzdelanie:                                                    

kód a názov odboru                                                          počet žiakov

2487 H 01 autoopravár – mechanik                               10

2977 H     cukrár kuchár                                                   20

2962 H     pekár                                                                 8

2964 H    cukrár                                                                 8

2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba                  9

4524 H     agromechanizátor, opravár                           10

2864 H     operátor spracovania plastov                        8

Celkom:                                                                               73 žiakov

do 2-ročných učebných odborov (ISCED – 2C), kde žiak získa stredné odborné vzdelanie:

 kód a názov odboru                                                          počet žiakov

2982 F     potravinárska výroba                                      52

3161 F     praktická žena                                                  10

3383 F    spracúvanie dreva                                           10

3686 F     stavebná výroba                                              32

2489 F     technické služby v autoservise                      10

Celkom:                                                                               114 žiakov

 Spolu:                                                                 231 žiakov

Nadstavbové štúdium:

3575 L   dopravná prevádzka

2952 L   výroba potravín

6403 L   podnikanie v remeslách a službách

2. Termíny konania prijímacích skúšok pre I. kolo:

pre I. kolo:

do 15. mája uchádzač podá prihlášku do SŠ riaditeľovi ZŠ,

do 19. mája riaditeľ ZŠ pošle prihlášky do SŠ,

do 29. mája riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí - zverejní zoznam uchádzačov - riaditeľ SŠ zašle rozhodnutie o prijatí,

do 4. júna uchádzač oznámi záväzným potvrdením nástup - nenástup do SŠ formou vyplneného a zákonným zástupcom podpísaného tlačiva, ktoré bude doručené spolu s rozhodnutím o prijatí,

do 5. júna riaditeľ SŠ zverejní počet obsadených a voľných miest,

15. júna riaditeľ SŠ zverejní 100% naplnenosť triedna na webe školy + zverejní či bude robiť 2. kolo;

II.kolo

do 19. júna uchádzač podá prihlášku na nenaplnený počet miest  (2. kolo prijímacieho konania),

23. júna prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (2. kolo),

do 25. júna riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí uchádzača na nenaplnený početmiest

do 30. júna uchádzač – zákonný zástupca doručí záväzné potvrdenie SŠ o nastúpení alebo nenastúpení na štúdium v SŠ

 

 

3. Kritériá prijatia:

3.1 Študijné odbory

Poradie žiakov bude stanovené podľa pridelených bodov nasledovne:

 1. Výsledky povinných predmetov zo ZŠ

Bodové hodnotenie povinných predmetov: slovenský jazyk a literatúra + matematika za 1.polrok 9. ročníka a 2. polrok 8. ročníka.

Maximálny počet bodov:                               24

Hodnotenie:               výborný                   6 bodov,

                                     chválitebný             4 bodov.

                                     dobrý                       2 body,

                                    dostatočný              0 bodov.

2. Profilové predmety podľa zamerania odboru:

matematika za 1.polrok 9. ročníka a 2. polrok 8. ročníka ZŠ;

biológia za 1. polrok 9. ročníka a 2. polrok 8. ročníka ZŠ;

Maximálny počet bodov:                            24

Hodnotenie:               výborný                   6 bodov,

                                    chválitebný             4 bodov.

                                    dobrý                       2 body,

                                   dostatočný              0 bodov.

3. podľa prospechového priemeru v 1. polroku 9. ročníka (bez výchovných predmetov) mu budú pridelené nasledovné body:

 • 1,00 – 1,5025 bodov
 • 1,51 – 2,0020 bodov
 • 2,01 – 2,5015 bodov
 • 2,51 – 2,7510 bodov

4. za správanie sa pridelia body nasledovne:

 • veľmi dobré10 bodov
 • Iné0 bodov
 1. maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť, je 71 bodov,
 2. súčet všetkých pridelených bodov určí poradie žiakov, neúspešní žiaci budú zaradení podľa získaných bodov pod úspešných,
 3. žiak bude prijatý na základe stanoveného poradia podľa pridelených bodov a podľa možnosti prijať žiakov do jednotlivých odborov,
 4. v prípade rovnosti bodov rozhoduje účasť a umiestnenie na olympiádach a súťažiach.

3.2 Učebné odbory (troj- a štvorročné)

Do všetkých troj- a štvorročných učebných odborov budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky.

Poradie žiakov bude stanovené:

 1. podľa prospechového priemeru v 1. polroku 9. ročníka mu budú pridelené nasledovné body:
 • 1,00 – 1,50                 30 bodov
 • 1,51 – 2,00                 20 bodov
 • 2,01 – 2,50                 15 bodov
 • 2,51 – 3,50                 10 bodov
 • horšie ako 3,50             5 bodov
 1. za správanie sa pridelia body nasledovne:
 • Veľmi dobré               30 bodov
 • Iné                               15 bodov
 1. maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť, je 60 bodov,
 2. súčet všetkých pridelených bodov určí poradie žiakov, neúspešní žiaci budú zaradení podľa získaných bodov pod úspešných,
 3. žiak bude prijatý na základe stanoveného poradia podľa pridelených bodov a podľa možnosti prijať žiakov do jednotlivých odborov,
 4. v prípade rovnosti bodov rozhoduje účasť a umiestnenie na olympiádach a súťažiach.

3.3 Učebné odbory (dvojročné)

Do všetkých dvojročných učebných odborov budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky.

Poradie žiakov bude stanovené:

 1. podľa prospechového priemeru v 1.polroku mu budú pridelené nasledovné body:
 • 1,00 – 2,5020 bodov
 • 2,51 – 3,0015 bodov
 • 3,01 – 4,0010 bodov
 • horšie ako 4,005 bodov
 1. za správanie sa pridelia body nasledovne:
 • Veľmi dobré 20 bodov
 • Uspokojivé15 bodov
 • Menej uspokojivé10 bodov
 • Neuspokojivé5 bodov
 1. podľa ukončeného ročníka ZŠ sa pridelia body:
 1. maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť, je 60 bodov
 2. súčet všetkých pridelených bodov určí poradie žiakov, neúspešní žiaci budú zaradení podľa získaných bodov pod úspešných,
 3. žiak bude prijatý na základe stanoveného poradia podľa pridelených bodov a podľa možnosti prijať žiakov do jednotlivých odborov,
 4. v prípade rovnosti bodov rozhoduje účasť v súťažiach, ktoré súvisia so zvoleným učebným odborom

3.4 Nadstavbové štúdium

Do nadstavbového štúdia budú žiaci prijatí bez prijímacej skúšky a v zmysle schváleného počtu žiakov v príslušnom nadstavbovom štúdiu. Podmienkou prijatia žiaka je:

 1. podanie prihlášky do dvoch týždňoch od odvolania (I. termín) alebo 31.07.2020 (II. termín),
 2. vykonanie zápisu dňa 30.06.2020 (I. termín), dňa 28.08.2020 (II. termín),
 3. doloženie dokladu v deň zápisu o vykonaní záverečnej skúšky, záverečnej učňovskej skúšky alebo výučného listu v odbore podľa nadväznosti podľa doterajších právnych predpisov,
 4. preukázanie zdravotnej spôsobilosti na štúdium.

 

4. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného alebo učebného odboru potrebným počtom žiakov bude so súhlasom zákonného zástupcu uskutočňovať presuny prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy.

 

Kritériá prerokované a schválené na pedagogickej rade 6. mája 2020.

 

Návštevnosť

DnesDnes207
VčeraVčera542
Celkom od 4.5.2017Celkom od 4.5.2017462447

Agenda školy

Akcie